Lista de sepulturas dos cemitérios públicos que vão terminar

Data de Publicação: 20/07/2017

Avisam-se os interessados, de acordo com o n.° 3 do artigo 18° do Regulamento Administrativo n.° 37/2003 - Regulamento de administração, funcionamento e fiscalização dos cemitérios, que as sepulturas dos Cemitérios de Nossa Senhora da Piedade, S. Miguel Arcanjo e Cemitério Municipal de Coloane, abaixo referenciadas na lista, vão ter o prazo de inumação (sete anos) terminado, no período compreendido entre 1 de Agosto do corrente ano e 31 de Janeiro do ano seguinte.
 
N° de Sepultura Nome       (Chinês) Nome             (Português) N° de Sepultura Nome               (Chinês) Nome              (Português)
1 CC-1-C-005 梁永基 Leong Veng Kei 2 CC-1-C-007 梁月娥 Leong Iut Ngo
3 CC-1-C-009 程道回 Cheng Tou Wui aliás Chein Tou Hui 4 CC-1-C-013 蘇惠蓮 Sou Wai Lin
5 CC-1-C-019 黃鳳琼 Vong Fong Keng 6 CC-1-C-024 林榮 Lam Weng
7 CC-1-C-025 張林福 Cheong Lam Fok 8 CC-1-C-032 李好 Lei Hou
9 CC-1-C-033 林命嫦 Lam Meng Seong 10 CC-1-C-039 馮煥好 Fong Vun Hou
11 CC-1-C-040 金鳳玲 Kam Fong Leng 12 CC-1-C-045 甄醒 Yan Sing
13 CC-1-C-070 鄧威 Tang Wai 14 CC-1-D-013 劉兆莊 Lao Sio Chong
15 CC-1-D-029 馬炳南 Ma Peng Nam 16 CC-1-D-040 黃官泰 Wong Koon Tai
17 CC-1-D-053 郭妹 Kok Mui aliás Kuok Iong Mui 18 CC-1-D-060 梁樹 Leung Su
19 CC-2-A-023 何炳 Ho Peng 20 CC-2-B-013 杜兆綿 Tou Sio Min
21 CC-2-B-015 陳伯梅 Chan Pak Mui aliás Chan Pat Mui 22 CC-2-B-038 羅偉明 Lo Wai Meng
23 CC-2-B-036 劉月英 Lau Iut Ieng 24 CC-2-B-070 甘錦初 Kam Kam Cho
25 CC-2-B-054 羅桂好 Lo Kuai Hou 26 MH-1-0024 周拾 Chao Sap
27 MH-1-0013 雷翠英 Loi Choi Ieng 28 MH-1-0051 陳七 Chan Chat
29 MH-1-0027 賴深 Lai Sam 30 MH-1-0058 劉蓮娣 Lau Lin Tai
31 MH-1-0057 高錦蘭 Kou Kam Lan 32 MH-1-0061 勞二 Lou I
33 MH-1-0060 高輝 Kou Fai 34 MH-1-0086 劉麗群 Lao Lai Kuan
35 MH-1-0066 盧錦輝 Lou Kam Fai 36 MH-1-0124 黃拉 Wong Lai
37 MH-1-0106 林惠森 Lam Wai Sam 38 MH-1-0142 劉銀妹 Lao Ngan Mui
39 MH-1-0137 許瑞好 Hoi Soi Hou 40 MH-1-0159 何章賢 Ho Cheong In
41 MH-1-0145 李煥群 Lei Vun Kuan 42 MH-1-0171 陳志超 Chan Chi Chio
43 MH-1-0170 黃珠芳 Vong Chu Fong 44 MH-1-0189 吳華觀 Ng Wa Kun
45 MH-1-0184 鄧少章 Tang Shiu Cheung 46 MH-1-0199 黃玉英 Wong Yuk Ying
47 MH-1-0197 李泰 Lei Tai 48 MH-1-0238 鄭華仔 Cheang Wa Chai
49 MH-1-0205 黃雁好 Wong Ngan Hou 50 MH-1-0247 譚厚財 Tam Hau Choi
51 MH-1-0246 張金鳳 Cheong Kam Fong 52 MH-1-0265 李嫻 Lei Han
53 MH-1-0249 梁夷黨 Leong I Tong 54 MH-1-0278 郭北鴻 Koc Pac Hong
55 MH-1-0266 羅簡洪 Lo Kan Hong 56 MH-1-0287 謝恩權 Chea Yan Kwin aliás Tche Ian Kun
57 MH-1-0285 勞秀蓮 Lou Sao Lin 58 MH-1-0297 Sem registo Deolinda Maria das Dores
59 MH-1-0291 羅雯霞 Lo Man Ha 60 MH-1-0307 曾淑賢 Chang Sok In
61 MH-1-0306 羅昌 Lo Cheong 62 MH-1-0315 朱佐 Chu Cho
63 MH-1-0309 李寶連 Lei Pou Lin 64 MH-1-0351 龍綺雲 Long I Wan
65 MH-1-0350 區錦玲 Au Kam Leng aliás Au Leng 66 MH-1-0370 李玉麟 Lei Iok Lon
67 MH-1-0357 黃添 Vong Tim 68 MH-1-0381 張秀梅 Cheong Sau Mui
69 MH-1-0371 林遠光 Lam Un Kuong 70 MH-1-0391 何女 Ho Noi
71 MH-1-0385 楊金歡 Ieong Kam Fun 72 MH-1-0405 劉華耀 Lau Va Iu
73 MH-1-0394 杜華 Tou Va 74 MH-1-0416 鄭惠萱 Cheng Wai Huen
75 MH-1-0408 歐陽月銀 Ao Ieong Ut Ngan 76 MH-1-0431 蘇華 Sou Va
77 MH-1-0426 Sem registo Leão Vong 78 MH-1-0458 麥蓮珍 Mak Lin Chan
79 MH-1-0440 林惠芳 Lam Vai Fong 80 MH-1-0499 莫款銀 Mok Fun Ngan
81 MH-1-0486 關仲 Kuan Chong 82 MH-1-0547 劉錦帷 Lau Kam Vai
83 MH-1-0501 李林 Lei Lam 84 MH-1-0566 陳鳳 Chan Fong
85 MH-1-0550 林日光 Lam Iat Kuong 86 MH-1-0592 郭連根 Kuok Lin Kan
87 MH-1-0590 郭正民 Kuok Cheng Man 88 MH-1-0617 梁少蓮 Leong Sio Lin
89 MH-1-0595 梁勝好 Leong Seng Hou 90 MH-1-0626 薛金煥 Sit Kam Vun
91 MH-1-0624 梁妹 Leong Mui 92 MH-1-0630 黃帶娣 Wong Tai Tai
93 MH-1-0628 李有 Lei Iau 94 MH-1-0652 詹五丁 Chim Ng Teng
95 MH-1-0636 卓麗妍 Cheuk Lai In 96 MH-1-0675 李春桂 Lei Chon Kuai
97 MH-1-0660 黃靄明 Wong Oi Meng 98 MH-1-0678 劉偉林 Lau Vai Lam
99 MH-1-0676 趙鳳平 Chio Fong Peng 100 MH-1-0700 陸好 Lok Hou
101 MH-1-0694 林蘇珍 Lam Sou Chan 102 MH-1-0707 高計有 Kou Kai Iao
103 MH-1-0702 尹勝賢 Wan Seng In 104 MH-1-0721 勞卓榮 Lou Cheok Veng aliás Lou Cheong
105 MH-1-0717 陳五妹 Chan Ng Mui 106 MH-1-0753 陳錦洪 Chan Kam Hong
107 MH-1-0728 容月嬌 Iong Ut Kio 108 MH-1-0764 梁汝揚 Leong I Ieong
109 MH-1-0759 招順 Chiu Son 110 MH-1-0772 趙群帶 Chio Kuan Tai
111 MH-1-0769 梁錦珍 Leong Kam Chan 112 MH-1-0799 黃偉賢 Wong Wai In
113 MH-1-0796 陳寶琴 Chan Pou Kam 114 MH-1-0825 何蓮 Ho Lin
115 MH-1-0809 Sem registo Fernando Xeque do Rosario 116 MH-1-0829 黃娣 Wong Tai
117 MH-1-0826 張定彔 Cheong Teng Lok 118 MH-1-0862 孔月娥 Kong Iut Ngo
119 MH-1-0841 溫容新 Van Iong San 120 MH-1-0868 鄭有興 Cheang Iao Heng
121 MH-1-0870 陳展 Chan Chin 122 MH-1-0898 湯美 Tong Mei
123 MH-1-0919 冼耳鍇 Sin I Kai 124 MH-1-0938 梁鏡清 Leong Keang Cheng
125 MH-1-0942 何華新 Ho Wa San 126 MH-1-0945 黃劍洪 Wong Kim Hong
127 MH-1-0954 周福 Chow Fok 128 MH-1-0958 鄭煥輝 Cheang Vun Fai
129 MH-1-0966 陳宇好 Chan U Hou 130 MH-1-0969 麥光 Mak Kong
131 MH-1-0973 吳華炳 Ng Wa Peng 132 MH-1-0977 陳少英 Chan Siu Ieng
133 MH-1-0978 盧結文 Lou Kit Man 134 MH-1-0989 郭月娥 Kok Iut Ngo
135 MH-1-0990 高德燃 Kou Tak In 136 MH-1-0998 周晃培 Chau Fong Pui
137 MH-1-1046 古倫輝 Ku Lon Fai 138 MH-1-1057 趙龍俤 Chio Long Tai aliás Cheu Lone Tai
139 MH-2-0004 曾金娘 Chang Kam Neong 140 MH-2-0010 黃紅蝦 Wong Hong Ha aliás Wong Hong Ahy
141 MH-2-0018 黎建安 Lai Kin On 142 MH-2-0020 吳傑偉 Ng Kit Wai
143 MH-2-0037 郭鳳好 Kuok Fong Hou 144 MH-2-0038 徐聘容 Choi Peng Iong
145 MH-2-0040 郭日 Kuok Iat 146 MH-2-0041 甘志群 Kam Chi Kuan
147 MH-2-0042 老琼珍 Lou Keng Chan 148 MH-2-0043 梁桂香 Leong Kuai Heong
149 MH-2-0044A 蔡秀娣 Choi Sao Tai 150 MH-2-0047 戴根源 Tai Kan Un
151 MH-2-0048 蔡世光 Choi Sai Kong 152 MH-2-0056 李美容 Lei Mei Iong
153 MH-2-0057 彭淑貞 Pang Sok Cheng 154 MH-2-0063 伍顏鳳 Ng Ngan Fong
155 MH-2-0067 鄭鳳 Cheang Fong Keng 156 MH-2-0070 黎笑 Lai Siu
157 MH-2-0072 鄧琼娟 Tang Keng Kun 158 MH-2-0076 唐寶連 Tong Pou Lin
159 MH-2-0077 廖月玲 Lio Ut Leng 160 MH-2-0099 梁觀妹 Leong Kun Mui
161 MH-2-0099B 劉雲女 Lao Wan Noi 162 MH-2-0101 周棧標 Chow Tsan Pui
163 MH-2-0110 馮好 Fong Hou 164 MH-2-0113 羅七妹 Lo Chat Mui
165 MH-2-0114 李春 Lei Chon 166 MH-2-0117 陳穎姀 Chan Veng Vo
167 MH-2-0122 李慶雲 Lee Hing Wan 168 MH-2-0127 伍安 Ng On
169 MH-2-0128 Sem registo Vong Iok Pang 170 MH-2-0129 黃彩萍 Wong Choi Peng
171 MH-2-0137 林玉芳 Lam Iok Fong 172 MH-2-0140A 王武官 Wong Mou Kun
173 MH-2-0152 彭英 Pang Ieng 174 MH-2-0153 李樹安 Lee Shu On
175 MH-2-0157 梁偉明 Leung Wai Meng 176 MH-2-0161 胡灼 Wu Cheok
177 MH-2-0167 鄭佩珍 Chiang Pui Chan 178 MH-2-0177A 趙柏捷 Chiu Pak Chit
179 MH-2-0184 鄭妙芸 Cheng Miu Wan 180 MH-2-0186 周鏡明 Chow Kang Ming
181 MH-2-0189 樊冬連 Fan Tong Lin 182 MH-2-0190 謝亞金 Che A Kam
183 MH-2-0192 李惠珍 Lee Wai Cheng 184 MH-2-0199 鄭錦璇 Cheng Kam Suen
185 MH-2-0205 陳有金 Chan Iao Kam 186 MH-2-0219 雷麗卿 Loi Lai Heng
187 MH-2-0226B 周厚德 Chau Hau Tak 188 MH-2-0236 梁麗嫻 Leong Lai Han
189 MH-2-0236A 蘇珍 So Chan 190 MH-2-0236B 陳岩山 Chan Ngam San
191 MH-2-0238 梁勝 Leong Seng 192 MH-2-0243 楊順良 Ieong Son Leong
193 MH-2-0245 關少姬 Kuan Sio Kei 194 MH-2-0258 霍容勝 Fok Iong Seng
195 MH-2-0266 黃佩珍 Vong Pui Chan 196 MH-2-0288 吳聲揚 Ung Seng Ieong
197 MH-2-0288A 蔡卿 Choi Heng 198 MH-2-0288B 陳祝 Chan Chok
199 MH-2-0290 梁妹 Leong Mui 200 MH-2-0291 梁桂芳 Leong Kuai Fong
201 MH-2-0296 吳深 Ung Sam 202 MH-2-0301 奚曉明 Kai Hiu Meng
203 MH-2-0309 郭流烱 Kok Lau Kueng 204 MH-2-0318 林新女 Lam San Noi
205 MH-2-0348 布容 Pou Iong 206 MH-2-0384 黃興 Vong Heng
207 MH-2-0386 陳瑞平 Chan Soi Peng 208 MH-2-0394 容買鳳 Iong Mai Fong
209 MH-3-0028 鄺玉華 Kuong Iok Wa 210 MH-3-0039 劉伏濃 Lao Fok Nong
211 MH-3-0086 陳桂娣 Chan Kuai Tai 212 MH-3-0135 鄭鳳英 Cheang Fong Ieng
213 MH-3-0147 楊燕萍 Ieong In Peng 214 MH-3-0189 陳業達 Chan Yip Tat
215 MH-3-0212 梁四 Leong Sei aliás Leong Choi 216 MH-3-0223 盧九 Lou Kao
217 MH-3-0225 古建明 Ku Kin Meng 218 MH-3-0229 何華森 Ho Va Sam
219 MH-3-0230 陸華參 Lok Wa Cham 220 MH-3-0257 盧惠寬 Lou Vai Fun
221 MH-3-0264 伍仲民 Ng Chong Man 222 MH-3-0283 陳森 Chan Sam
223 MH-3-0289 許鳳珍 Xu Fengzhen 224 MH-3-0292 簡貞 Kan Cheng
225 MH-3-0301 劉瑞金 Lau Soi Kam 226 MH-3-0333 Sem registo Soledad Alib Talibenio
227 MH-3-0339 李洪 Lei Hong 228 MH-3-0345 趙三媛 Chio Sam Wun
229 MH-3-0355 蔡蘭 Choi Lan 230 MH-3-0356E 李便 Lei Pin
231 MH-3-0364 王觀容 Wong Koon Yung 232 MH-3-0379 黃瑞勤 Wong Soi Kan
233 MH-3-0406 黃滿堂 Vong Mun Tong 234 MH-3-0414 鄧志偉 Tang Chi Wai
235 MH-3-0420 馬福顏 Ma Fok Ngan 236 MH-3-0423 區瑞麟 Ao Soi Lon
237 MH-3-0426 簡慧顏 Kan Wai Ngan 238 MH-3-0428 盧立仁 Lu Lap Ian
239 MH-3-0433 區海平 Ao Hoi Peng 240 MH-3-0441 梁博權 Leong Pok Kun
241 MH-3-0443G 區國榮 Au Kok Veng 242 MH-3-0444 張華 Cheong Va
243 MH-3-0448 關西 Kuan Sai 244 MH-3-0452 楊方 Ieong Fong
245 MH-3-0456 Sem registo Joaquim da Silva Teixeira 246 MH-3-0470 陳秀英 Chan Sao Ieng
247 MH-3-0471 曹洪啟 Chou Hong Kai 248 MH-3-0472C 何香 Ho Heong
249 MH-3-0472D 沈維姬 Sam Wai Kei 250 MH-3-0482 梁蘇 Leong Sou
251 MH-3-0492 楊佩瑛 Ieong Pui Ieng 252 MH-3-0493 梁鏡財 Leong Keang Choi
253 MH-3-0497 陸愛瓊 Lok Oi Keng 254 MH-3-0518 梁瑞華 Leong Soi Wa
255 MH-3-0519 莫桃 Mok Tou 256 MH-3-0523 林惠坤 Lam Wai Kuan
257 MH-3-0549 甘惠明 Kam Wai Meng 258 MH-3-0552 劉佩珍 Lau Pui Chan
259 MH-3-0562 郭志光 Kuok Chi Kuong 260 MH-3-0564 關有 Kuan Iao
261 MH-3-0568 張初六 Cheung Chor Luk 262 MH-3-0572 吳懿德 Ung I Tak
263 MH-3-0578 陳銀嬌 Chan Ngan Kio 264 MH-3-0601 李愛崧 Lei Oi Song
265 MH-3-0603 甘好仔 Kam Hou Chai aliás Kam Hou 266 MH-3-0632 林錦豪 Lam Kam Hou
267 MH-3-0636 李笑蓮 Lei Siu Lin 268 MH-3-0645 甘月仙 Kam Iut Sin
269 MH-3-0653 張女 Cheong Noi 270 MH-3-0655 李意 Lei I
271 MH-3-0658 梁有蘭 Leong Iau Lan 272 MH-3-0707 周理明 Chau Lei Meng
273 MH-3-0718 何星贊 Ho Seng Chan 274 MH-3-0733 張子元 Cheong Chi Un
275 MH-3-0840 鄺月英 Kuong Ut Ieng 276 MH-3-0901 董文光 Tong Man Kong
277 MH-3-0907 嚴彤霞 Im Tong Ha 278 MH-3-0930 陳玉 Chan Iok
279 MH-3-0932 李耀文 Lei Io Man 280 MH-3-0987 馬光榮 Ma Kong Veng
281 MH-3-0993 葉國 Ip Kuok 282 MH-3-1003 郭金好 Kok Kam Hou
283 MH-3-1008 黃奕評 Wong Iek Peng aliás Ing Year Pein 284 MH-3-1016 黃贊行 Wong Chan Hang
285 MH-3-1019 戴耀 Tai Io 286 MH-3-1038 Sem registo Maria da Conceicao Fung
287 MH-3-1051 盧三妹 Lou Sam Mui 288 MH-3-1052 陳強之 Chan Keong Chi
289 MH-3-1056 謝瑞霞 Che Soi Ha 290 MH-3-1080 葉炳坤 Ip Peng Kuan
291 MH-3-1087B 江見寬 Kong Kin Foon 292 MH-3-1091 葉孝瑞 Ip Hao Soi
293 MH-3-1092 林七 Lam Chat 294 MH-3-1093 林曉 Lam Hio
295 MH-3-1098 吳年有 Ng Nin Iao 296 MH-3-1105 彭友明 Pang Iao Meng
297 MH-3-1106 劉華 Jose Lau 298 MH-3-1107 林暉 Lam Fai
299 MH-3-1112 鄺家 Kuong Ka 300 MH-3-1119 古澤華 Ku Chak Wa
301 MH-3-1120 宋秀玲 Song Sau Leng 302 MH-3-1121 死胎 Feto
303 MH-3-1125 Sem registo Ernesto Carvalho Aleixo 304 MH-3-1126 石容添 Seak Iong Tim
305 MH-3-1132 鄧鍚培 Tang Shek Pui 306 MH-3-1133 Sem registo Ma Keng Lao aliás Leong Iau
307 MH-3-1134 楊柳村 Ieong Lao Chun 308 MH-3-1139 黃玉根 Wong Iok Kan
309 MH-3-1140 廖忠 Lio Chong 310 MH-3-1166 洪子軒 Hung Chi Hin
311 MH-3-1167 何兆英 Ho Sio Ieng 312 MH-3-1168 身份不明 Desconhecido
313 MH-3-1173 李炳強 Lei Peng Keong 314 MH-3-1174 死胎 Feto
315 MH-3-1175 趙振華 Chio Chan Wa 316 MH-3-1212 Sem registo Farkhondeh Khanoom Changizy
317 MH-3-1219 鄭雪貞 Cheang Sut Cheng 318 MH-3-1229 黃保明 Wong Pou Meng
319 MH-3-1250 死胎 Feto 320 MH-3-1252 陳文開 Chan Man Hoi
321 MH-3-1264 鄭品 Chiang Pan aliás Chiang Iek 322 MH-3-1280 鄭金月 Cheang Kam Iut
323 MH-3-1294 陳蓮 Chan Lin 324 MH-3-1297 勞桂顏 Lou Kuai Ngan
325 MH-3-1314 Sem registo Joyce Melody Anna Mullett 326 MH-3-1341 Sem registo Veronica Luiz Nogueira
327 MH-3-1343 陳彩銀 Chan Choi Ngan 328 MH-3-1345 曹玉祥 Chou Iok Cheong
329 MH-3-1351 黎均泉 Lai Kuan Chun 330 MH-3-1353 吳桂好 Ng Kuai Hou
331 MH-3-1355 吳月有 Ung Iut Iau 332 MH-3-1365A 身份不明 Desconhecido
333 MH-3-1386 袁西越 Iun Sai Iut 334 MH-3-1391A 羅根記 Lo Kan Kei
335 MH-3-1392 區恩 Au Ian Chi 336 MH-3-1405 陳錦基 Chan Kam Kei
337 MH-3-1454 楊麗群 Ieong Lai Kuan 338 MH-3-1457 趙群 Chio Kuan
339 MH-3-1499 張文杰 Cheong Man Kit 340 MH-3-1508 陳淑賢 Chan Sok In
341 MH-3-1522 布燕玲 Pou In Leng 342 MH-3-1628 梁潔冰 Leong Kit Peng
343 MH-3-1878 陳國英 Chan Kuok Ieng 344 MH-3-1880 薛福中 Sit Fok Chong
345 MH-3-1938 郭好 Kok Hou 346 MH-3-1956 張麗 Cheong Lai
347 MH-3-2026 黃榮基 Wong Wing Kei 348 MH-3-2073 黃國權 Wong Kuok Kun
349 MH-3-2251 鄧雪娟 Tang Sut Kun 350 MH-3-2259 梁衛權 Leong Vai Cun
351 MH-3-2260 張珠 Cheong Chu 352 MH-3-2263 譚楊 Tam Ieong
353 MH-3-2275 高直建 Kou Chek Kin 354 MH-3-2276 麥帶喜 Mak Tai Hei
355 MH-3-2312 余啟堯 U Kai Io 356 MH-3-2314 莫湛銘 Mok Cham Meng
357 MH-3-2316 李萍 Lei Peng 358 MH-3-2319 莫池 Mok Chu
359 MH-3-2323 黃松貴 Wong Chong Kuai 360 MH-3-2326 何錫安 Ho Sek On
361 MH-3-2339 黃少龍 Vong Siu Long 362 MH-3-2349 何翠珊 Ho Choi San