Consultative Committee
Chairman António José Dias Azedo
Secretary General Lou Tak Chun
Member Chao I Sam Chan Chi Seng Chan Chun Ho Kevin
  Chan Ka Leong Cheang Kuok Hang Ho Ka Lon Francisco
  Ho Kun Lon Lai Seng Ieng Lei Sio Chou
  Ma Chi Heng Mok Wai Seng Mok Chi Meng
  Bruno Miguel dos Santos Nunes Lao Cho Chon Lau Kam Ling
  Lo Kam Kuan António Rossano de Jesus Monteiro Tam Kai Cho Alan
  Tong Kin San Wu Keng Kuong Ho Kevin King Lun
  Lam Lon Wai O Cheng Wong Yeong Keng Hoi
Supervisory Committee
Chairman Iong Weng Ian
Member Leong Kam Chun
Lo Cheok Peng
Administration Committee
Chairman José Maria da Fonseca Tavares
Vice Chairman Lei Wai Nong
Lo Chi Kin
Member Isabel Celeste Jorge
Ma Kam Keong
Leong Kun Fong
Mak Kim Meng
Ung Sau Hong